Všeobecné obchodné podmienky

 

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je ASU Group s.r.o., so sídlom Cintorínska 223/5, Nitra, 949 01, Slovensko, IČO: 46763422, DIČ: 2023564345, IČ DPH: SK2023564345 (§7a). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z. z.).

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou našich produktov súhlasíte s tým, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru na túto tematiku.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9, 949 01 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
fax č.: 037/ 7720 024

1.2 Všeobecne

ASU Group s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

ASU Group s.r.o. nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

 

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých služieb poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: akosanaucit@porazskolu.sk.

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb. Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ASU Group s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

 

3. Forma platby

Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Ceny služieb sú uvádzané s DPH.

Platba jednorazovo znamená, že kupujúci objednávku zaplatí ihneď po odovzdaní objednávkového formulára SEPA bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou mu bude objednávková čiastka zúčtovaná z jeho bankového účtu.

3.1 Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadáva kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platieb pomocou platobnej brány Gopay:

 1. Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
 2. Okamžitým prevodom
 3. Bankovým prevodom

Ďalšie možnosti platby:

 1. Pomocou služby Paypal

3.2 Nákup kurzov formou mesačných splátok:

Platobné metódy pri nákupe na splátky sú napojené na platobnú bránu spoločnosti PayPal Inc. (ďalej len ako „PayPal“), ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a prevodom medzi účtami PayPal. Údaje platobných kariet zadáva kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti PayPal a my, ako obchodník, k nim nemáme prístup.

Kupujúci berie na vedomie, že pre úspešné spracovanie prvej a každej nasledujúcej splátky, je nevyhnutné, aby si vytvoril účet u spoločnosti PayPal.

Prvá mesačná splátka ceny našich služieb bude zrealizovaná platobnou kartou alebo prevodom z PayPal účtu kupujúceho okamžite po potvrdení objednávky a uhradená prostredníctvom zabezpečených platobných metód spoločnosti PayPal.

Pri niektorých službách predávajúci ponúka možnosť platiť formou viacerých mesačných splátok (2, 3, 5, 10, 12), pričom každá nasledujúca mesačná splátka (podľa počtu splátok zvolených kupujúcim pri objednávke služieb) bude automaticky strhnutá z PayPal účtu alebo z účtu zadanej platobnej karty kupujúceho vždy v mesačných intervaloch, a to:

 • druhá mesačná splátka na 30. deň od uhradenia prvej splátky
 • tretia mesačná splátka na 60. deň od uhradenia prvej splátky
 • štvrtá mesačná splátka na 90. deň od uhradenia prvej splátky
 • piata mesačná splátka na 120. deň od uhradenia prvej splátky
 • šiesta mesačná splátka na 150. deň od uhradenia prvej splátky
 • siedma mesačná splátka na 180. deň od uhradenia prvej splátky
 • ôsma mesačná splátka na 210. deň od uhradenia prvej splátky
 • deviata mesačná splátka na 240. deň od uhradenia prvej splátky
 • desiata mesačná splátka na 270. deň od uhradenia prvej splátky
 • jedenásta mesačná splátka na 300. deň od uhradenia prvej splátky
 • dvanásta mesačná splátka na 330. deň od uhradenia prvej splátky

Hodnota každej splátky je fixne stanovená pre každú službu a každý spôsob platby a jej výška sa nebude meniť.

Ak chce kupujúci do našich služieb investovať formou mesačných splátkok a niečo mu nie je jasné, môže s nami komunikovať prostredníctvom emailu

 • emailu na info@anglictinarychlo.sk (pre služby 7 Kľúčov k Talentu na Jazyky, AngličtinaRýchlo, Balík online kurzov AngličtinaRýchlo, TiME – Time Management Efektívne, Systém Efektívneho Učenia a Systém Strategického Premýšľania a Balík online kurzov TiME – Time Management Efektívne, Systém Efektívneho Učenia a Systém Strategického Premýšľania)
 • emailu na akosanaucit@porazskolu.sk (pre služby Poraz Školu 2.0, Stroj na Jazyky, Rýchlokurz, pamäťových palácov, Hackol som Učenie, Hackol som Jazyky, Hackol som Učenie a Jazyky, Systém Efektívneho Učenia)
 • emailu na info@strategickevzdelavanie.sk (pre službu Systém Strategického Premýšľania)
 • alebo telefonicky na +421 949 545 308

 

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1 Odstúpenie od zmluvy a 100% záruka vrátenia peňazí na e-knihy

Táto záruka sa vzťahuje na služby:

 • Poraz Školu 2.0
 • Stroj na Jazyky
 • Rýchlokurz pamäťových palácov

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môže tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí do 365 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% zaplatenej sumy.

Žiadosť o vrátenie peňazí musí byť urobená jedine prostredníctvom uvedeného formulára.
Žiadosť nesmie byť vykonaná e-mailom, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na našich stránkach, či v členskej sekcii kurzov. Na takéto žiadosti nebude predávajúci prihliadať.

Po schválení žiadosti kupujúceho o vrátenie peňazí predávajúci peniaze odošle bankovým prevodom na uvedený bankový účet kupujúceho do 14 dní odo dňa, keď o využitie tejto možnosti kupujúci požiadal a dodal všetky požadované údaje.

4.2 Odstúpenie od zmluvy a 100% záruka vrátenia peňazí na online kurzy

Táto záruka sa vzťahuje na služby:

 • Hackol som Učenie
 • Hackol som Jazyky
 • Hackol som Učenie a Jazyky

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môže tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí do 30 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% zaplatenej sumy.

Žiadosť o vrátenie peňazí musí byť urobená jedine prostredníctvom uvedeného formulára.
Žiadosť nesmie byť vykonaná e-mailom, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na našich stránkach, či v členskej sekcii kurzov. Na takéto žiadosti nebude predávajúci prihliadať.

Po schválení žiadosti kupujúceho o vrátenie peňazí predávajúci peniaze odošle bankovým prevodom na uvedený bankový účet kupujúceho do 14 dní odo dňa, keď o využitie tejto možnosti kupujúci požiadal a dodal všetky požadované údaje.

4.3 Odstúpenie od zmluvy a 100% záruka vrátenia peňazí na vzdelávací balík Systém Efektívneho Učenia

Táto záruka sa vzťahuje na službu:

 • Systém Efektívneho Učenia

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môže tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí do 40 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% zaplatenej sumy.

Žiadosť o vrátenie peňazí musí byť urobená jedine prostredníctvom uvedeného formulára.
Žiadosť nesmie byť vykonaná e-mailom, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na našich stránkach, či v členskej sekcii kurzov. Na takéto žiadosti nebude predávajúci prihliadať.

Po schválení žiadosti kupujúceho o vrátenie peňazí predávajúci peniaze odošle bankovým prevodom na uvedený bankový účet kupujúceho do 14 dní odo dňa, keď o využitie tejto možnosti kupujúci požiadal a dodal všetky požadované údaje.

4.4 Odstúpenie od zmluvy a 100% záruka vrátenia peňazí na vzdelávací balík Systém Strategického Premýšľania

Táto záruka sa vzťahuje na službu:

 • Systém Strategického Premýšľania

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môžete tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí do 40 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% zaplatenej sumy.

Žiadosť o vrátenie peňazí musí byť urobená jedine prostredníctvom uvedeného formulára.
Žiadosť nesmie byť vykonaná e-mailom, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na našich stránkach, či v členskej sekcii kurzov. Na takéto žiadosti nebude predávajúci prihliadať.

Po schválení žiadosti kupujúceho o vrátenie peňazí predávajúci peniaze odošle bankovým prevodom na uvedený bankový účet kupujúceho do 14 dní odo dňa, keď o využitie tejto možnosti kupujúci požiadal a dodal všetky požadované údaje.

4.5 Odstúpenie od zmluvy a 100% záruka vrátenia peňazí na Online kurz TiME – Time Management Efektívne

Táto záruka sa vzťahuje na službu:

 • Online kurz TiME – Time Management Efektívne

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môžete tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí do 31 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% zaplatenej sumy.

Žiadosť o vrátenie peňazí musí byť urobená jedine prostredníctvom uvedeného formulára.
Žiadosť nesmie byť vykonaná e-mailom, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na našich stránkach, či v členskej sekcii kurzov. Na takéto žiadosti nebude predávajúci prihliadať.

Po schválení žiadosti kupujúceho o vrátenie peňazí predávajúci peniaze odošle bankovým prevodom na uvedený bankový účet kupujúceho do 14 dní odo dňa, keď o využitie tejto možnosti kupujúci požiadal a dodal všetky požadované údaje.

4.6 Odstúpenie od zmluvy a 100% záruka vrátenia peňazí na 7 Kľúčov k Odomknutiu Tvojho Talentu na Jazyky

Táto záruka sa vzťahuje na službu:

 • 7 Kľúčov k Odomknutiu Tvojho Talentu na Jazyky

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môžete tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobíte do 40 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% zaplatenej sumy.

Žiadosť o vrátenie peňazí musí byť urobená jedine prostredníctvom uvedeného formulára.
Žiadosť nesmie byť vykonaná e-mailom, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na našich stránkach, či v členskej sekcii kurzov. Na takéto žiadosti nebudeme prihliadať.

Po schválení žiadosti kupujúceho o vrátenie peňazí predávajúci peniaze odošle bankovým prevodom na uvedený bankový účet kupujúceho do 14 dní odo dňa, keď o využitie tejto možnosti kupujúci požiadal a dodal všetky požadované údaje.

4.7 Odstúpenie od zmluvy a 100% záruka vrátenia peňazí na vzdelávacie balíky

Táto záruka sa vzťahuje na služby:

 • Balík online kurzov AngličtinaRýchlo, TiME – Time Management Efektívne, Systém Efektívneho Učenia a Systém Strategického Premýšľania
 • Balík online kurzov TiME – Time Management Efektívne, Systém Efektívneho Učenia a Systém Strategického Premýšľania

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môže tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobí do 44 dní od zakúpenia služieb, tak mu predávajúci vráti 100% zaplatenej sumy.

Žiadosť o vrátenie peňazí musí byť urobená jedine prostredníctvom uvedeného formulára.
Žiadosť nesmie byť vykonaná e-mailom, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na našich stránkach, či v členskej sekcii kurzov. Na takéto žiadosti nebude predávajúci prihliadať.

Po schválení žiadosti kupujúceho o vrátenie peňazí predávajúci peniaze odošle bankovým prevodom na uvedený bankový účet kupujúceho do 14 dní odo dňa, keď o využitie tejto možnosti kupujúci požiadal a dodal všetky požadované údaje.

4.8 Odstúpenie od zmluvy a prístupy, podpora a poradenstvo

V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy k službám, bude mu zrušený prístup do členskej sekcie kurzu.
Rovnako kupujúci stratí možnosť využívať klientsku podporu, poradenstvo a coaching zo strany predávajúceho, ktoré sú súčasťou niektorých služieb.

4.9 Odstúpenie od zmluvy a záruka vrátenia peňazí pri kúpe formou mesačných splátok

Pri kúpe služieb formou mesačných splátok kupujúcemu platí garancia vrátenia 100% zaplatenej sumy počas lehoty stanovenej pre každú zo služieb podľa bodov článku 4. Podmienkou pre uplatnenie garancie na 31. a v nasledujúcich dňoch do kúpy je včasné a riadne zaplatenie druhej mesačnej splátky. Druhá mesačná splátka je splatná na 30. deň od zaplatenia prvej splátky.

Je zodpovednosťou kupujúceho zabezpečiť, aby v 30. deň (deň splatnosti druhej splátky) mal dostatočný zostatok na PayPal účte alebo účte spojenom so zadanou platobnou kartou, aby údaje platobnej karty boli správne a aktuálne, aby nastavené platobné limity na účte kupujúceho boli v dostatočnej výške a transakcia druhej splátky mohla byť prostredníctvom spoločnosti PayPal úspešne zrealizovaná.

Rovnako je zodpovednosťou kupujúceho zabezpečiť, aby v prípade platby platobnou kartou bola platnosť zadanej platobnej karty dostatočná pre včasnú úhradu druhej a každej nasledujúcej mesačnej splátky.

V prípade, ak by kupujúci zistil, že z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zabezpečiť včasnú úhradu druhej mesačnej splátky prostredníctvom platobných metód spoločnosti PayPal, je povinný predávajúceho bezodkladne kontaktovať (viď nižšie emailový kontakt pre jednotlivé služby)

 • emailom na info@anglictinarychlo.sk (pre služby Balík online kurzov AngličtinaRýchlo, TiME – Time Management Efektívne, Systém Efektívneho Učenia a Systém Strategického Premýšľania a Balík online kurzov TiME – Time Management Efektívne, Systém Efektívneho Učenia a Systém Strategického Premýšľania)
 • emailom na akosanaucit@porazskolu.sk (pre službu Systém Efektívneho Učenia)
 • emailom na info@strategickevzdelavanie.sk (pre službu Systém Strategického Premýšľania a Online kurz TiME)

a predávajúci mu poskytne údaje pre realizáciu SEPA bankového prevodu na jeho bankový účet.

V prípade úhrady druhej mesačnej splátky formou SEPA bankového prevodu, je zodpovednosťou kupujúceho zabezpečiť, aby bola suma pripísaná v prospech bankového účtu predávajúceho najneskôr v deň splatnosti druhej mesačnej splátky.

Za zaplatenie druhej mesačnej splátky sa považuje úspešná a potvrdená platba prostredníctvom platobných metód spoločnosti PayPal alebo pripísanie sumy v prospech bankového účtu predávajúceho najneskôr v deň jej splatnosti – 30. deň od zaplatenia prvej mesačnej splátky.

V prípade nezaplatenia druhej mesačnej splátky včas (t.j. najneskôr v deň jej splatnosti), kupujúci stráca nárok na uplatnenie garancie vrátenia peňazí. Zároveň môže predávajúci kupujúcemu pozastaviť možnosť využívať jeho služby.

 

5. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

6. Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov berie prevádzkovateľ webových stránok vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ robí všetko pre to, aby údaje zverené návštevníkom zabezpečil proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie je prevádzkovateľ schopný poskytnúť informácie o tom, aké údaje o návštevníkovi na jeho webe zaznamenáva. V prípade navštívenia webových stránok, prevádzkovateľzaznamenáva štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú návtevníkovi jeho poskytovateľom internetového pripojenia, www stránku, z ktorej návštevník webstránku prevádzkovateľa navštívil, jednotlivé navštívené stránky webu prevádzkovateľa, dátum a dĺžku návštevy návštevníka. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenáva prevádzkovateľ len v prípade, že ich návštevník poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na webe predávajúceho, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej analytiky, v rámci ankiet či pre marketingové účely vždy v primeranom rozsahu.

Osobné údaje návštevníka využíva prevádzkovateľ k tomu, aby návštevníka informoval o ponukách či službách, ktoré poskytuje, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci jeho obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak návštevník nemá záujem o informácie tohto typu, môže prevádzkovateľa kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môže návštevník urobiť pomocou tlačidla „odhlásiť sa“, ktoré nájde v pätičke každého emailu predávajúceho.

Pre uľahčenie orientácie a pohybu návštevníka na webových stránkach využíva prevádzkovateľ ukladanie súborov cookies v prehliadači návštevníka. Ak nie je návštevníkovi niečo jasné alebo má akúkoľvek otázku, môže kontaktovať prevádzkovateľa webu na emailovej adrese akosanaucit@porazskolu.sk.

 

7. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24. 2. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

8. Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS)

8.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na akosanaucit@porazskolu.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .