MENU

Ako postupovať pri prieskume dotazníkovou metódou


Pri prieskume dotazníkovou formou sa v bakalárskych prácach stretávame s množstvom problémov, ktoré je nutné prekonať. Pred samotnou aplikáciou dotazníkov, by sa mal autor sám seba spýtať, čo vlastne chce skúmať a aké sú jeho možnosti.

Veľmi dôležité je, aby súčasťou jeho snaženia bolo stanovenie hypotéz, ktoré úzko súvisia s cieľmi práce.

Hypotézy

Hypotézy sú v podstate jednoduché výroky, ktoré sa v praktickej časti práce, v našom prípade na základe dotazníkovej metódy snažíme potvrdiť (verifikovať) alebo vyvrátiť (falzifikovať).

Hypotézy si zväčša určujeme minimálne tri tak, aby korešpondovali s cieľmi a teda aj celou teoretickou časťou práce. Je však dôležité, aby sme ich mali možnosť skutočne vyhodnotiť.

Otvorený alebo uzavretý dotazník?

Dotazník môže byť otvorený alebo uzavretý. Otvorený dotazník znamená, že skupine respondentov kladieme štruktúrované otázky, ale ich odpovede si zaznamenávame v celom ich rozsahu. Vyhodnotenie tohto typu dotazníka je síce osobnejšie, ale využíva sa pri ňom takzvaná kvalitatívna metóda vyhodnocovania, ktorá je menej exaktná ako kvantitatívna metóda.

Práve preto väčšina autorov uprednostní uzavretý dotazník, pri ktorom si respondenti vyberajú z vopred ponúknutých možností. Tento spôsob je menej osobný a núti respondentov vybrať si z možností, ktoré pre nich pripravil autor dotazníka. Čo sa týka vyhodnocovania výsledkov, je tento spôsob oveľa progresívnejší a presvedčivejší.

Zjednodušene to znamená, že na základe otvoreného dotazníka zistíme presnejšie čo si jednotliví ľudia (respondenti) myslia, avšak nedokážeme jeho závery tak hodnoverne prezentovať ako v prípade uzavretého dotazníka.

xbakalarska-praca-7

Čo má obsahovať dotazník?

Dotazník by mal obsahovať základnú informáciu týkajúcu sa toho, čo je jeho zámerom. Zároveň by mal upozorňovať na fakt, že osobné informácie respondentov budú chránené a budú použité len na daný účel.

Čo sa týka množstva otázok, tie by mali byť viazané na sociodemografické faktory týkajúce sa respondentov. Môže ísť o ich pohlavie, vek či vzdelanie, vďaka čomu si ich dokážeme zaradiť do potrebných kategórií. O spôsobe rozlíšenia kategórií rozhoduje autor. Mal by však dbať na to, aby boli zastúpené všetky potrebné kategórie v rámci odpovedí.

Napríklad pri otázke: „Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?“ by nemal zabúdať na kategóriu „základoškolské“ aj keď môže samozrejme túto kategóriu vynechať, pokiaľ robí dotazníkový prieskum medzi vysokoškolskými študentmi.

Výber respondentov

Výber respondentov je pri využívaní dotazníkov metódy veľmi dôležitý. Samozrejme pokiaľ zameriavame dotazník na určitú skupinu, napríklad na vysokoškolských študentov, nebudeme obťažovať ich spracúvaním ľudí, ktorí nenavštevujú vysokú školu.

U niektorých problematických kategórií (napríklad fajčiari) je nutné danú znalosť vopred overiť. Bolo by zbytočné realizovať dotazníkovú metódu na skupine, ktoré nespadá do takzvanej kontrolnej kategórie.

Koľko odpovedí potrebujem nazbierať?

Po zbere vyhodnotených dotazníkov, ktorých by malo byť minimálne sto, je dôležité prejsť k ich triedeniu. Vyhodiť by sa mali z hodnotenia tie, ktoré sú výrazne poškodené. To znamená, že respondenti nedodržali stanovené limity, napríklad vyznačili dve odpovede namiesto jednej, zabudli pri niektorej z otázok odpovedať. Následne získava autor záverečnej práce takzvanú sumu skontrolovaných a využiteľných odpovedí respondentov.

Ako vyhodnotiť dotazník

Zhodnocovanie týchto odpovedí prebieha ich začleňovaním do grafov a tabuliek a následným zhodnotením, nakoľko potvrdzujú alebo vyvracajú dané hypotézy. Súčasťou zhodnotenia dotazníkov metódy je zhrnutie, prípadne odborná diskusia a návrh k riešeniu danej problematiky.

Článok vznikol v spolupráci s www.diplomovky-bakalarky.eu

Ak sa ti článok páčil, nezabudni Likenut a zdielat tento článok s niekým, komu pomôže.