MENU

Ako pripraviť osnovu bakalárskej práce


Osnova bakalárskej práce je mimoriadne dôležitá, pretože ti poslúži ako plán. Ak si ju dáš dokopy ešte predtým, ako začneš zhromažďovať kvantá materiálov, budeš lepšie vedieť, aké informácie vlastne potrebuješ.

Tento krok ti odporúčam urobiť hneď po tom, ako budeš mať tému, ciele a metodiku práce a taktiež naštudované materiály o danej téme.

Ako pripraviť osnovu bakalárskej práce

Bakalárske práce zväčša obsahujú tri teoretické kapitoly. Predstav si ich ako lievik. Na začiatku tému rozoberáš všeobecne (široká časť lievika) a postupne prechádzaš na konkrétnu problematiku (úzka časť lievika).

Prvá kapitol by mala byť popisná, niekedy je nazývaná aj analytickou či terminologickou. Ide o  definovanie odborných termínov často využívaných v záverečnej práci. Jedná sa o všeobecný úvod do problematiky, popis riešenia daného problému v súčasnosti ako aj spôsob prístupu k danej problematike.

V prvej kapitole záverečných prác sa udáva akýsi dôkaz o tom, že dokážeš zasadiť uvedený problém do širšieho rámca odboru či problematiky ako takej alebo študijného zamerania. Zároveň umožňuje čitateľovi zorientovať sa v problematike predtým, než pristúpiš k zložitejšej problematike.

xbakalarska-praca2

Druhá kapitola bakalárskej práce má obvykle syntetickú funkciou. Prepája konkrétnu problematiku práce so všeobecnou problematikou prvej kapitoly. Tým sa vytvára ucelený systém. V tejto časti už zväčša pracuješ so zložitejšou a konkrétnejšou literatúrou ako aj inými zdrojmi podobného zamerania. Ide o to, aby si v rámci témy uspokojivo vyčerpal danú problematiku v súvislosti s možnosťami práce a rozsahu tak, aby si na ńu mohol nadviazať v záverečnej kapitole.

Posledná tretia kapitola má hodnotiaci charakter. Väčšinou obsahuje aj tvoj najvýraznejších osobný príspevok. Ide v nej o úplné prehĺbenie problematiky, vyčerpanie témy a naplnenie cieľov práce na základe poznatkov v predošlých kapitolách.

Každá teoretická kapitola by mala mať približne tri až päť podkapitol kvôli prehľadnosti. Jasné štruktúrovanie práce umožňuje predchádzať zmätkom, vďaka čomu je možné konštatovať, že práca spĺňa základnú úroveň a jej autor je pripustený k obhajobe.

Praktická časť bakalárskej práce

V súčasnosti však obsahuje veľká časť záverečných prác aj praktickú časť. V humanitne orientovaných záverečných prácach ide zväčša o dotazníkový prieskum alebo zaznamenané pozorovanie, prípadne vyhodnotenie otvoreného alebo uzavretého rozhovoru.

V prírodovedne zameraných záverečných prácach sa často v praktickej časti vyskytujú kazuistiky, experimenty a využívanie kvantifikačných metód na exaktné potvrdenie alebo vyvrátenie hypotéz. Zameranie praktickej časti je na dohode medzi autorov záverečnej práce a jeho školiteľom.

Súčasťou praktickej časti je zhrnutie cieľov, postupov a metód ako aj spôsobu spracovania a postupu v danej časti. Praktická časť bakalárskych prác býva doplnená o tabuľky, grafy alebo prepisy rozhovoru či poskytnutie kazuistiky. V praktickej časti záverečnej práce máš vyjadriť svoju pridanú hodnotu, čiže informácie by mali byť tvojou vlastnou tvorbou. Základným predpokladom pre navrhnutie a spracovanie praktickej časti je riešenie ako aj napĺňanie cieľov obsiahnutých v úvode práce.

Článok vznikol v spolupráci s www.diplomovky-bakalarky.eu

Ak sa ti článok páčil, nezabudni Likenut a zdielat tento článok s niekým, komu pomôže