MENU

Ako pripraviť čisto teoretickú bakalársku prácu


Pri príprave čisto teoretickej práce sa nemôžeme spoliehať, že časť záverečnej práce zaberie praktická časť. To kladie na teoretické spracovanie vyššie požiadavky. Vlastné autorské postoje sa pri čisto teoretickej práci uvádzajú v závere kapitol. To znamená, že je dôležité pri každej podkapitole alebo maximálne kapitole poskytnúť vlastné zhrnutie prejednávaného problému.

Niekedy sa pri čisto teoretickej práci odporúča ku každej z kapitol vytvoriť podkapitolu, ktorá bude mať len zhrňujúci charakter. Kde bude zároveň obsiahnutý vlastný autorský prístup. Veľmi dôležité je pri čisto teoretickej záverečnej práci prispôsobiť jej možnostiam aj stanovené ciele. Nemôžeme pri nej napríklad na základe prieskumu zhodnotiť nejaký problém. Práca totiž neobsahuje praktickú časť, kde by sa dala metodika prieskumu alebo experimentu zdôvodniť a rozvinúť.

Súčasťou každej teoretickej práce by malo byť jej smerovanie k napĺňaniu cieľov, ale aj aktualizácia problematiky prostredníctvom čo najnovších a relevantných zdrojov.

Môžem zakomponovať výsledky iných prác?

Aj teoretická práca môže obsahovať interpretované výsledky odborných praktických prác čiže experimentov. Cieľom a následne aj obsahom teoretickej práce môže byť pokojne teoretické vyhodnotenie týchto aspektov a poukázanie na ich relevanciu v súvislosti s nejakým problémom.

Ako príklad môžeme uviesť ekonomickú problematiku. Aj teoretická časť môže pracovať so zhodnotením štatistík napríklad štátneho HDP. Na základe uvedených štatistík môže v teoretickej práci rozpísať možnosti, aké má daný štát a čo spôsobuje rast respektíve pokles jeho HDP. Zároveň môžeme analyzovať jeho nasledujúci vývoj v podobe prognózy a podobne. Ako vidíme, aj teoretická práce môže pracovať s takzvaným praktickým rozmerom, ten však netvorí jej samostatnú časť.

xbakalarska-praca-6

Práca so zdrojmi je kľúčová

Pri práci so zdrojmi je veľmi dôležité odkazovanie na nich. Z praxe môžeme povedať, že citovanie sa príliš neodporúča. Pri nesprávne uvedenom citovaní zdrojov sa zvyšuje pravdepodobnosť, že práca bude uvedená ako plagiát. Práve preto je možné odporučiť parafrázovanie, čiže načítanie si určitých informácií so zdrojov a ich voľné, čiže vlastné autorské prerozprávanie s odkazom na pôvodného autora a rok vydania daného diela. V každej prevažnej teoretickej práci sa dbá na hodnotenie práce s literatúrou, konkrétne s použitými odbornými zdrojmi.

Práve spôsob využívania zdrojov, ich zaradenie do štruktúry práce ako aj spôsob formulovania záverov je veľmi dôležitý pre hodnotenie kvality práce. Súčasťou správneho spracovania práce je vyžívanie príslušného odborného jazyka. To znamená, že v práci nepoužívame bežné hovorové výrazy, maximálne tak v zátvorkami označených metaforách. Každý autor záverečnej práce by mal zvládnuť odbornú terminológiu svojej práce.

Zhrnute

Od úvodu, cez jadro až k záveru by si mal svoje výroky štruktúrovať prostredníctvom tohto jazyka. Mal by si sa však vyvarovať využívaniu extrémne zložitého odborného a hlboko špecializovaného žargónu za každú cenu. Najmä preto, že pri obhajobe môže byť na každý takýto výraz upozornený, pričom by si mal vedieť vysvetliť jeho význam ako taký ako aj zmysel v texte. Teoretické záverečné práce by teda nemali byť len množstvom nahromadených odborných a cudzích výrazov, ale mali by odborne aj keď zrozumiteľnej vyjadrovať myšlienku, ktorá je definovaná cieľom práce.

Článok vznikol v spolupráci s www.diplomovky-bakalarky.eu

Ak sa ti článok páčil, nezabudni Likenut a zdielat tento článok s niekým, komu pomôže