MENU

Ako správne nastaviť cieľ a metodiku práce


Pred tým, ako napíšeš prvé slová svojej záverečnej práce, musíš si zvoliť cieľ, ktorý chceš bakalárskou prácou dosiahnuť a tiež metodiku, ktorú v práci použiješ.

Cieľ záverečnej práce je v skutočnosti dôsledok tvojho zamerania bakalárskej práce. Môže ísť o cieľ týkajúci sa obhájenia nejakej hypotézy, alebo jednoducho cieľ týkajúci sa opisu teoretických dispozícií nejakého objektu alebo javu. Ciele práce sú zvyčajne uvedené v úvode práce ako súčasť smerovania bakalárskej práce.

Aké ciele si zvoliť

Humanitne orientované bakalárske práce si za cieľ môžu klásť uspokojivý a ukončený dôkaz o charakteristike, analýze alebo popise určitého problému. K dôkazu by by malo byť pripojené vysvetlenie, najmä v závere práce o tom, či bakalárska práca dosiahla daný cieľ. Prírodovedne orientované práce často využívajú výskum alebo experiment, ktorého priebeh je zahrnutý v práci, aby mohli pozitívne konštatovať naplnenie cieľov v podobe potvrdenia alebo vyvrátenia určitých hypotéz.

Cieľ a metodika bakalárskej práce spolu úzko súvisia. Zatiaľ čo cieľ plní funkciu teoreticko-praktického smerovania a zamerania práce, metodika vystihuje spôsob tohto spracovania. Spolu s cieľom záverečnej práce si hneď na jej začiatku určujeme metodiku, ktorú hodláme pri jej spracovaní použiť. Metodika je vo všeobecnosti súborom metód použitých v záverečnej práci.

bakalarska-praca-2

Základná metodika bakalárskej práce

Žiadna záverečné práca sa nezaobíde bez metódy práce, akým je literárna rešerš. Literárnu rešerš môžeš vnímať ako vyhľadávanie informácií o určitej problematike. Prebieha na základe určitého rešeršovaného odkazu, ktorý súvisí s cieľom respektíve cieľmi práce.

Príklad – ak chcem v práci skúmať motiváciu zákazníkov, hľadám kvalitné publikácie a výskumy zaoberajúce sa motiváciou. Literárna rešerš ti v konečnom dôsledku prináša text, ktorý ti poskytuje aktuálny pohľad na danú problematiku z hľadiska súčasnej literatúry. Môžeme ju teda označiť ako súhrn teoretických východísk k danej téme alebo problému.

Hlavnou úlohou literárnej rešerše je vytvorenie si uceleného prehľadu (čo je pre teba ako autora záverečnej práce nevyhnutné) o súčasnej literatúre a o konkrétnej téme. Vďaka nej sa môžeš začať v rámci danej problematiky orientovať. Rešeršovanie predchádza dokonca aj prvotnému výberu témy.

Nikdy by si si nemal vyberať a potvrdzovať tému bakalárskej práce bez toho, aby si si určil prvotné ciele práce a jej metodiku. Literárna rešerš je v tomto prípade nevyhnutným krokom k tomu, aby si sa vyhol zbytočnému zmätku, kedy v priebehu písania práce zistíš, že k nej nemáš dostatok zdrojov, respektíve že daná problematika presahuje tvoje schopnosti.

Okrem literárnej rešerše, ktorá by mala byť v rámci využitej metodiky bakalárskej práce metódou číslo jedna, môžeš používať aj nasledujúce metódy:

  1. pozorovanie – to predstavuje cieľavedomé, systematické a plánované sledovanie vopred určených skutočností, ktoré sú vymedzené cieľmi záverečnej práce. Jeho výsledkom je popis a vysvetlenie toho, čo sleduješ. Pri pozorovaní je dôležitá voľba jednotiek, prostredníctvom ktorých sa výsledky pozorovania zaznamenávajú a vyhodnocujú. Zvláštnym typom pozorovania je experiment, ktorý prebieha za riadených alebo kontrolovaných podmienok, pričom jeho cieľom je overenie si platnosť určitej hypotézy alebo teórie,
  2. analógia – vychádza z pozorovania, pričom ide o hľadanie podobných znakov u rôznych predmetov alebo javov. Ako taká umožňuje orientáciu pri skúmaní neznámych javov,
  3. analýza –rozbor, čiže teoretický rozklad skúmaného predmetu a javu na menšie časti. Pričom podrobnejšie preskúmanie jednotlivých častí vybraného problému ti umožní lepšie poznať daný problém ako celok v jeho fungovaní,
  4. syntéza – ide o zjednotenie častí problému do jedného celku, čiže o opak analýzy. Pričom v tomto prípade by si mal sledovať vzájomné a podstatné súvislosti medzi rôznymi zložkami daného problému,
  5. porovnanie – alebo aj komparácia sa využíva na zhodnotenie rovnakých alebo rôznych stránok predmetov alebo javov. Môže ísť napríklad o vyhodnotenie určitej kvantity alebo kvality skúmaného javu. Niekedy je možné celú záverečnú prácu založiť napríklad na porovnávaní výpovedí rôznych autorov o určitom probléme.

Článok vznikol v spolupráci s www.diplomovky-bakalarky.eu

Ak sa ti článok páčil, nezabudni Likenut a zdielat tento článok s niekým, komu pomôže